Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου OPTIMA (Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Grant Agreement No. 773718) και για το οποίο η AGENSO είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και ενσωμάτωση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων OPTIMA (OPTIMA DSS), εγκαταστάθηκε το σύστημα ardeusi.gr στην περιφέρεια Nouvelle-Aquitaine της Γαλλίας.

Η εγκατάσταση έγινε από τον εταίρο INVENIO σε καλλιέργειες καρότων.